Toewijzen loonbestanddelen Werkkostenregeling

Een werkgever moet voor elk afzonderlijk loonbestanddeel een keuze maken tussen individueel loon of loon voor de eindheffing werkkostenregeling. Als een werkgever dit in 2015 nog niet gedaan heeft, dan kan dat nog tot uiterlijk het moment van loonbetaling over het laatste loontijdvak dat in 2015 valt. Controleer zo snel mogelijk doch uiterlijk voor de laatste loonbetaling of uw klant de keuze heeft gemaakt.

1. Hoe zit het ook alweer?

De hoofdregel is: werkgevers moeten uiterlijk op het genietingsmoment van het loon kiezen of zij een bestanddeel  van het loon aanwijzen als eindheffingsbestanddeel. Een loonbestanddeel dat de werkgever niet aanwijst als eindheffingsbestanddeel is steeds  individueel loon van de werknemer.

De werkgever moet hierbij wel reke

ning houden met het zogenoemde gebruikelijkheidscriterium.

2. Wat kunt u doen als uw klant niet heeft gekozen?

Als u bij de controle de loonadministratie erachter komt dat uw klant een loonbestanddeel niet als loon heeft aangemerkt en dus hij ook niet heeft gekozen voor de eindheffing, dan kunt u hem erop attent maken dat hij het loon (alsnog) moet behandelen als individueel loon van de werknemer.

Geef dit dan aan via een correctiebericht over het tijdvak waarin dat loon genoten is. U kunt het correctiebericht dan voege

n bij de eerste volgende reguliere aangifte.

3. Moet de keuze van uw klant geadministreerd worden en zo ja, hoe?

De keuze die uw klant maakt moet uit de loonverwerking in de administratie blijken. De keuze hoeft niet apart geregistreerd te worden én is vormvrij.

  1. Kiest uw klant ervoor om een bestanddeel als individueel loon te behandelen?
    Kiest hij voor loon van de werknemer, dan wordt het loonbestanddeel opgenomen in de loonadministratie. Het wordt belast met loonheffingen en deze worden via de aangifte afgedragen. Het nettoloon ziet de werknemer terug op zijn salarisstrook.
  2. Kiest uw klant ervoor om dit bestanddeel aan te wijzen als loon voor de eindheffing werkkostenregeling?
    Deze keuze kunt u het beste opnemen in een aparte grootboekrekening. Als er geen gerichte vrijstelling is en de vrije ruimte is volledig verbruikt, dan is uw klant over dat bestanddeel 80% eindheffing verschuldigd.