Algemene Voorwaarden

Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft

1.2Opdrachtnemer: Administratieve Service Nederland (ASN)

1.3Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening

2. Toepasselijkheid

2.1Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, waarop de opdrachtnemer deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slecht geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4De toepasselijkheid van eventuele Inkoop en andere Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de bijbehorende overeenkomst niet zijn of nietig mochten worden blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden en overeenkomst volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3. Aanbiedingen en offertes

3.1Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer in zijn aanbieding of offerte aan opdrachtgever nadrukkelijk anders heeft vermeld.

3.2De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en de geldigheidsduur zal altijd op alle offertes worden vermeld. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.3De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief 19% BTW en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele kosten in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder, kosten van derden, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod opdrachtnemer is deze daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,tenzij opdrachtnemer anders aangeeft

3.5Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment, dat de door opdrachtnemer enopdrachtgever ondertekende offerte, die is gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie, door opdrachtnemer is terug ontvangen, onverminderd de verplichting om aan opdrachtnemer honorarium en kosten te voldoen, indien op wens van de opdrachtgever al met de werkzaamheden is begonnen, voordat de door opdrachtgever ondertekende offerte is retour ontvangen

4.2. Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart

4.3. De overeenkomst komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie of afspraken, schriftelijk dan wel mondeling gedaan

4.4. De door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende offerte wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven

5.Duur van de overeenkomst

5.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de overeenkomst anderszins voortvloeit, of partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen

5.2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn

5.3. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen samen besluiten, de overeenkomst onder andere voorwaarden te continueren, na hierover bereikte schriftelijke overeenstemming

6.Verplichtingen van de opdrachtgever

6.1. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer in overeenstemming met zijn oordeel nodig heeft voor correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking te stellen

6.2. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn

6.3. Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien van derden afkomstig zijn

6.4. De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden of faciliteiten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

7.Informatieplicht

Opdrachtgever dient opdrachtnemer terstond te informeren als opdrachtgever:

7.1. van plan is (voorlopige) surseance van betaling aan te vragen

7.2. (voorlopige) surseance van betaling heeft gekregen

7.3. Van plan is aangifte van zijn faillissement in te dienen

7.4. Bekend is dat een of meer van zijn schuldeisers opdrachtgevers faillissement heeft/hebben aangevraagd

7.5. In staat van faillissement is verklaard

8.Uitvoering van de opdracht

8.1. Opdrachtnemer is gehouden de verleende opdracht op deskundige en zorgvuldige wijze uit te voeren met inachtneming van de gedrags- en beroepsregels

8.2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd

8.3. Opdrachtnemer heeft het recht – indien wenselijk – bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten

8.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens

8.5. Indien door de opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgeverkosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten

8.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is

8.7. Opdrachtnemer houdt ter zake van de opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Opdrachtnemer.

9.Geheimhouding

9.1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is Opdrachtnemer/zijn de door Opdrachtnemer ingezette medewerk(st)er(s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen

9.2. Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze van belangkan zijn

9.3. Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, niet aan derden openbaren

9.4. Tevens betreft dit alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen, die niet zijn bedoeld om derden hiervan te voorzien

9.5. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

10.Intellectuele eigendom

10.1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met Betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkeld en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken

10.2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van deOpdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing. 11. Opzegging11.1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten. Partijen dienen in elk geval een opzegtermijn van ten minste één maand in acht te nemen

11.2. De Overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij

11.3. Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de ander partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

11.4. Indien de opdracht tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn

11.5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht

12.Opschorting/Ontbinding

12.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen tegenover opdrachtgever op te schorten, dan wel alle overeenkomsten met opdrachtgever, zonder enige in gebreke stelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden een en ander onverminderd de overige rechten van de opdrachtnemer, indien:
Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting Tegenover opdrachtnemer
Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of door de opdrachtgever of een derde een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend
Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of dit al dan niet voorlopig, aan hem is verleend Het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerdIndien beslag op goederen van opdrachtgever wordt gelegd, dan wel indien opdrachtgever onder bewind of curatele wordt gesteld

12.2. Voorts zullen alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever, uit welke hoofde ook terstond en in zijn geheel opeisbaar zijn

13.Afspraken particulieren cliënten

13.1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één werkdag voorafgaande aan de afspraak aan het administratiekantoor melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag het administratiekantoor het gehele honorarium voor de afgesproken werkzaamheden aan de cliënt berekenen.

13.2. Het administratiekantoor moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

13.3. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in het administratiekantoor.

14.Honorarium

14.1. Indien na totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen

14.2. Het honorarium van Opdrachtnemer is exclusief onkosten van Opdrachtnemer en exclusief declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden

14.3. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

15.Betaling

15.1. Betaling door Opdrachtgever dient plaats te vinden in euro’s, zonder aftrek, korting of schuldverrekening binnen 10 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op

15.2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagendan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de opdrachtgever bedragen elke keer € 50,00 welke ten laste van opdrachtgever komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van opdrachtnemer. Tevens worden alle facturen van opdrachtnemer aan opdrachtgever, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken, direct opeisbaar

15.3. Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van niet nakoming van opdrachtgever van zijn betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever

15.4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten vervolgens in mindering van alle verschenen rente en ten slotte in mindering van de opeisbare facturen, de het langst open staan. Zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur en alle lopende rente

15.5. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht is iedere opdrachtgevers individueel hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

16.Reclames

16.1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dienen schriftelijk binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt

16.2. Reclames met betrekking tot de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend

16.3. Reclames als in 15.2 bedoelt, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van Opdrachtnemer waarop de reclame geen betrekking heeft. 16.4. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft de opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, of het kosteloos verbeteren en/of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden

17. Aansprakelijkheid

17.1. Voor alle schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in ieder geval beperkt tot maximaal éénmaal het bedrag van de werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt, verbande houdende in rekening gebrachte of het in rekening te brengen over de periode, waarin de werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt zijn verricht

17.2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gangvan zaken in de onderneming van opdrachtgever, of andere bedrijfsschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk

17.3. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade, die direct of indirect verband houdt met opschorting als bedoeld in artikel 9 en 14 lid 1. Voorts is artikel 16 in een dergelijk geval van toepassing

17.4. Opdrachtnemer heeft en behoudt te allen tijde het recht om, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken

17.5. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of teloorgang van de bij hem of derden opgeslagen gegevens en/of bescheiden van de opdrachtgever

17.6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van gegevens en/of bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koeriersdienst, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden

18. Internetgebruik

18.1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virus.
Opdrachtgever en Opdrachtnemer stellen hierbij vast tegenover elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al wat redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel betreffende de juistheid van de door Opdrachtgever of Opdrachtnemer ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

19. Vervaltermijn

19.1 Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever, uit welke hoofde ook, jegens opdrachtnemer i.v.m. het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na 12 maanden na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

20. Toepasselijk recht en forumkeuze

20.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

20.2 Tenzij andere partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van Opdrachtnemer valt.

21. Wijzigingen

21.1 Van toepassing zijn steeds de laatste versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.